lizevdok Elizaveta Iufriakova Sept. 19, 2020

Also known as Ginebra-Piña Mix all ingredients with cracked ice in a blender. Pour into a glass.